Secutec Darknet Monitoring Service Reglement

Dit service reglement (hierna “Service reglement”) is van toepassing op elk gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service en de diensten die door Secutec worden aangeboden. Dit Service reglement vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Secutec.  De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit service reglement en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard alvorens gebruik te maken van de Secutec Darknet Monitoring Service. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met dit service reglement is het niet toegestaan om de Secutec Darknet Monitoring Service te gebruiken.

 

1         Definities

De definities kunnen zonder onderscheid met en zonder hoofdletter en in het meervoud en het enkelvoud gebruikt worden.

 • Datalek

Inbreuk op de persoonsgegevens = een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden of opgeslagen gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

 

 • Darkweb

Het Darkweb is een onderdeel van het wereldwijde web dat niet rechtstreeks vindbaar is voor de zoekmachines.  De gegevens die onderling gedeeld en getransfereerd worden op het Darkweb zijn meestal versleuteld met encryptie.

 

 • Gebruiker

De natuurlijke persoon met of zonder zelfstandige éénmanszaak die via de KBC Mobile App toegang heeft tot de Secutec Darknet Monitoring Service. Het betreft uitsluitend consumenten die de Secutec Darknet Monitoring Service wensen te gebruiken

             

 • KBC Bank

Betekent zowel:

KBC Bank NV met maatschappelijke zetel in 1080 Brussel (België), havenlaan 2 (RPR Brussel), ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nr. 0462.920.226, FSMA 026256.;

 

CBC Banque met maatschappelijke zetel te 5000 Namur (België), Avenue Albert 1er 60 (RPR Luik), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nr. 0403.211.380

 

KBC Brussels (KBC Group), met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel (België), Havenlaan 2 (RPR Brussel) ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nr. 0403.227.515.

 

 • KBC Mobile App

O Betekent zowel : KBC Mobile App, KBC Brussels Mobile App, CBC Mobile APP

 

De mobiele applicatie /het platform van KBC dewelke door KBC ter beschikking wordt gesteld van de Gebruiker.

 • Scan Resultaten

Het rapport dat voortvloeit uit de Secutec Darknet Monitoring Service en waarbij de Gebruiker een overzicht ontvangt van de verschillende vastgestelde Datalekken.

 

 • KBC Helpdesk

KBC Helpdesk voor het melden van problemen met de Secutec Darknet Monitoring Service . De Contactgegevens van De KBC Helpdesk vindt u hieronder:

 

Telefoon (24/7): 016 432 00 of stel je vraag in KBC Touch

Meer informatie vindt u terug op: https://www.kbc.be/particulieren/nl/kbc-contacteren.html

 

 • Secutec

Secutec BV met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar (België), Boomsesteenweg 41 Unit 11 (RPR Antwerpen) ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder het nr. 0875.719.463.

 

 • Secutec Darknet Monitoring Service

De service die uw gegevens op continue basis gaat monitoren op malafide gebruik (door derden) of blootstelling op het “darkweb”.

 

 • Amazon

Amazon Web Services (AWS) met zetel te Seattle 410 Terry Ave (Verenigde Staten) is de hosting partner van Secutec en ’s werelds meest uitgebreide en breed geaccepteerde cloudplatform voor de opslag en verwerking van de data gebruikt in de Secutec Darknet Monitoring Service Service.  De locatie van dataverwerking is Ierland. https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

 

 

2         Diensten

De Secutec Darknet Monitoring Service is enkel beschikbaar voor particulieren in hun privéleven, d.w.z. buiten het kader van om het even welk professionele of commerciële activiteit en omvat de volgende diensten:

 

2.1         Secutec Darknet Monitoring Service dienstverlening

KBC stelt de Secutec Darknet Monitoring Service ter beschikking aan de Gebruikers via de KBC Mobile App. De Secutec Darknet Monitoring Service omvat een dienstverlening ter controle van uw e-mailadres op het Darkweb vanaf het moment van registratie en van 6 maanden die daaraan voorafgingen en adviseert u indien er actie moet ondernomen worden om uw gegevens te beveiligen of aan te passen.

Secutec ontvangt het door de Gebruiker opgegeven preferente e-mailadres van KBC. Nadat Secutec de gegevens van de Gebruiker heeft geverifieerd op het Darknet, bezorgt Secutec deze informatie aan de Gebruiker via de KBC Mobile App:.

 • De naam van het Datalek;
 • Wanneer het Datalek is voorgevallen;
 • Of het Datalek een paswoord bevast

 

Zodra bovenstaande informatie beschikbaar is, zal de Gebruiker dit ontvangen via het nieuwsoverzicht in het startmenu van de KBC Mobile App.

De Gebruiker kan vervolgens in de oplossing aanduiden dat hij het incident opgelost heeft. In dat geval wordt deze informatie direct doorgestuurd naar de Secutec Darknet Monitoring Service, en zal daarna geen melding meer worden gegeven over het incident.

De Gebruiker kan de afname van de Darknet Monitoring Service altijd stopzetten. Op het moment waarop Secutec geïnformeerd wordt over de stopzetting van de Darknet Monitoring Service door de Gebruiker, worden het e-mailadres en alle overige data met betrekking tot de Gebruiker verwijderd door Secutec.

De levering van deze diensten gebeurt door Secutec in samenwerking met de hosting-services van Amazon. De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Secutec de door KBC aan Secutec verstrekte persoonsgegevens (het persoonlijke e-mail adres van de Gebruiker) verwerkt met het oog op de levering van een zo correct mogelijke analyse van uw persoonlijk e-mail adres (voor meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens door Secutec worden verwerkt, zie artikel 11).

De Secutec Darknet Monitoring Service en bijhorende dienstverlening worden geleverd “as is” en kan enkel worden gebruikt voor de doeleinden die uitdrukkelijk worden vermeld. Deze doeleinden zijn algemeen en niet toegespitst op een persoonlijke of individuele situatie of hoedanigheid. Het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service is uitsluitend op eigen risico. Secutec garandeert geenszins dat via haar dienstverlening alle mogelijke Datalekken kunnen worden opgespoord.

Gelet op de aard van netwerken en het internet, kan een ononderbroken toegang en foutloze verbinding tot de Secutec Darknet Monitoring Service geenszins worden gegarandeerd. Secutec is slechts gebonden door een inspanningsverbintenis.

Houd er rekening mee dat de toegang tot de Secutec Darknet Monitoring Service af en toe kan worden belemmerd/opgeschort door herstellingen en/of onderhoud of door introductie van nieuwe faciliteiten of diensten. Secutec zal alle redelijke inspanningen leveren om de frequentie en duur van de belemmeringen en/of schorsingen te beperken.

 

2.2         Licentie

Onder voorbehoud van naleving van deze Service reglement door de Gebruiker, verleent Secutec de Gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en te allen tijde herroepbare licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service.

Dit recht op gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service impliceert het recht om de Secutec Darknet Monitoring Service uitsluitend voor het gespecificeerde doel van de diensten te gebruiken.

 

2.3         Helpdesk

 • Als de Gebruiker moeilijkheden ondervindt bij de toegang of het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service, kan de Gebruiker contact opnemen met de KBC Helpdesk (016 432530) of stel je vraag in KBC Touch 

 

 • Als de gebruiker ondersteuning wenst of vragen heeft rond de geleverde informatie en de opvolging van de Scan Resultaten kan hij contact opnemen met de Secutec Helpdesk ( 03 877 82 92)

 

2.4         Updates

 

Secutec zal de Gebruiker informeren over de updates, waaronder beveiligingsupdates, die nodig zijn om de conformiteit van de Secutec Darknet Monitoring Service en de dienstverlening te behouden.

De Gebruiker dient de noodzakelijke updates die hem door Secutec worden aangeleverd steeds tijdig te installeren om de werking van de Secutec Darknet Monitoring Service te verzekeren. Secutec is in geen geval aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door het niet (tijdig) installeren van de noodzakelijke updates door de Gebruiker.

 

 

3         Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Gebruiker

Bij het Gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service moet de Gebruiker alle toepasselijke wetgeving en deze Service reglement naleven. De Gebruiker mag de Secutec Darknet Monitoring Service enkel gebruiken voor wettige doeleinden en voor de doeleinden zoals vermeld in deze Service reglement.

 

 

4         De aangeleverde informatie

De Gebruiker verklaart en garandeert dat de informatie die hij aan KBC en/of Secutec verstrekt bij het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service geen inbreuk maakt op enige rechten van derde partijen (inclusief maar niet beperkt tot het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten, merkenrechten, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten).

Secutec zal (naar best vermogen) de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren om zo alle informatie die door de Gebruiker aan KBC en/of Secutec via de Secutec Darknet Monitoring Service worden verstrekt, te beschermen en vertrouwelijk te houden.

Niettemin is de Gebruiker zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inhoud die de Gebruiker zelf ter beschikking stelt bij gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service en zal de Gebruiker Secutec vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle vorderingen, acties, procedures van welke aard dan ook en voor alle schade, aansprakelijkheden, kosten en onkosten met betrekking tot enige (vermeende) schending van onder meer intellectuele eigendomsrechten, privacy- en persoonlijkheidsrechten van derden.

 

 

5         Verboden handelingen

De Gebruiker erkent en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om geen van de volgende activiteiten uit te voeren bij gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service:

 

5.1         Verstoring

De Gebruiker mag de Secutec Darknet Monitoring Service niet gebruiken voor doeleinden die (de dienstverlening van) de Secutec Darknet Monitoring Service onwerkzaam zouden kunnen maken, zouden kunnen overbelasten, beschadigen of afbreuk doen aan de diensten die worden geleverd, zoals doch niet beperkt tot, (a) het uploaden of anderszins verspreiden van enig virus, adware, spyware, worm of andere kwaadaardige code, of (b) het verstoren of onderbreken van enig netwerk, enige apparatuur of enige server verbonden met of gebruikt voor de dienstverlening, of het schenden van enige regelgeving, beleid of procedure van enig netwerk, enige apparatuur of enige server.

 

5.2         Bedrieglijke identificatie of onbevoegde toegang

De Gebruiker mag zich niet voordoen als een andere persoon of een verkeerde voorstelling geven van zijn verwantschap met een persoon wanneer hij de Secutec Darknet Monitoring Service gebruikt;

Het is de Gebruiker niet toegestaan om een andere persoon, bedrijf of juridische entiteit toegang te verlenen tot Secutec Darknet Monitoring Service via de KBC Mobile App of op enige andere wijze.

De Gebruiker mag de persoonlijke informatie van een ander die zij zou ontvangen in het kader van het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service en de daaraan verbonden diensten niet gebruiken of proberen te gebruiken;

Het is de Gebruiker verboden zichzelf zonder toestemming toegang te verschaffen (of een poging te nemen daartoe) tot de Secutec Darknet Monitoring Service, of de computersystemen of andere netwerken verbonden aan de Secutec Darknet Monitoring Service, door middel van hacking, password mining en/of enige andere middelen.

 

 

6         Aansprakelijkheid

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat elk gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service, op eigen verantwoordelijkheid en risico is. Secutec is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker kan oplopen door het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Secutec.

De eventuele aansprakelijkheid van Secutec met betrekking tot het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service, wordt steeds beoordeeld vanuit een inspanningsverbintenis in hoofde van Secutec die in geval van een claim afdoende door de Gebruiker dient te worden aangetoond.

Secutec kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, voor:

 1. eventuele technische problemen die toe te schrijven zijn aan internet-, data-, of andere (derde(n)) providers zoals de KBC Mobile App (met inbegrip van maar niet beperkt tot trage internetverbindingen of storingen op het netwerk);
 2. (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de Secutec Darknet Monitoring Service als gevolg van onderhoud of updates van de Secutec Darknet Monitoring Service dan wel de KBC Mobile App;
 3. elk probleem dat toe te schrijven is aan de hardware of dienst van de Gebruiker of de internet- of datadienst van de Gebruiker.
 4. Gebreken in het Scan Rapport dan wel enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt en die te wijten zijn aan handelingen in hoofde van KBC.
 5. indirecte, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verhoging van algemene kosten, verstoringen van de planning, verlies van voordelen, of aantasten en/of verlies van bestanden als gevolg van het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service,
 6. schade als gevolg van fouten of nalatigheid van de Gebruiker,
 7. vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie die de Gebruiker aan Secutec ter beschikking stelt en de Scan Resultaten van de Secutec Darknet Monitoring Service;
 8. vergoeding van alle directe en indirecte schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door software of hardware geleverd of gecreëerd door derden met inbegrip van de KBC Mobile App;
 9. alle vorderingen van derden ingesteld tegen de Gebruiker.
 10. Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, is de aansprakelijkheid van Secutec in ieder geval beperkt tot de vergoeding van directe schade en dit tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Secutec zal worden uitgekeerd.

 

 

7         Overmacht/hardship

In geval van overmacht, zijnde een omstandigheid die onvoorzienbaar is op het moment van contractsluiting buiten de controle van Secutec om en dewelke de verbintenissen in hoofde van Secutec tijdelijk of definitief onmogelijk maakt, zal Secutec, nadat zij de Gebruiker hiervan in kennis heeft gesteld, het recht hebben om haar verbintenissen zoals opgenomen in deze Service reglement geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beëindigen indien blijkt dat de uitvoering van haar verbintenissen definitief onmogelijk is geworden zonder dat zij hiervoor een schadevergoeding aan de Gebruiker verschuldigd kan zijn.

Onder overmacht wordt onder meer (maar niet beperkt tot) begrepen: technische storingen ten gevolge van cyberaanvallen, stakingen, lock-outs, oorlogsdaden, pandemieën, onbeschikbaarheid van het IT-platform etc.

Secutec kan haar verbintenissen tevens (gedeeltelijk) opschorten dan wel beëindigen in geval er sprake is van een verandering van omstandigheden dewelke onvoorzienbaar was bij de contractsluiting, en tot gevolg heeft dat de uitvoering van de verbintenissen van Secutec buitensporig worden verzwaard (hardship).

 

 

8         Herroepingsrecht consumenten

De Gebruiker geeft middels deze Service reglement de toestemming en erkent dat de dienst reeds tijdens de bedenktijd van 14 dagen worden geleverd. De Gebruiker geeft tevens toestemming dat hij geen beroep kan doen op het wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten op het ogenblik dat de dienstverlening reeds volledig werd uitgevoerd conform artikel VI. 53, 1° Wetboek Economisch Recht.

Voor zover de dienstverlening nog niet volledig werd uitgevoerd kan de overeenkomst in de mate dat ze op afstand werd gesloten, zonder opgave van redenen alsnog binnen de 14 dagen na sluiting ervan worden herroepen mits dit binnen die termijn aan Secutec wordt meegedeeld. Dit kan onder meer via de KBC Mobile App of via het modelformulier op onze website [Bijlage 1 onderaan dit documentlink

De dienst wordt kosteloos aangeboden aan de Gebruiker via de KBC Mobile App en kan te allen tijde worden beëindigd via de KBC Mobile App.

 

 

9         Wijziging van de algemene voorwaarden en toevoeging van nieuwe diensten

Secutec behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Service reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt de Gebruiker ten minste 1 maand voor de datum van de beoogde inwerkingtreding meegedeeld op papier of op een andere gepaste wijze. Als de Gebruiker niet akkoord is met de wijziging kan het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service onmiddellijk worden stopgezet.

De wijzigingen worden bindend wanneer deze zijn aangepast in deze Service reglement.

Wanneer er nieuwe diensten worden toegevoegd aan de Secutec Darknet Monitoring Service zal de Gebruiker na geïnformeerd te zijn van de voornaamste kenmerken en voorwaarden toestemming dienen te geven voorafgaand aan het eerste gebruik van de nieuwe dienst.

 

10    Vergoeding

Het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service is kosteloos voor de Gebruiker.

 

 

11    Verwerking van de persoonsgegevens

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens door Secutec zullen worden verwerkt. Meer informatie kan de gebruiker vinden in de privacy policy [l] https://secutec.be/kbc-nl-secutec-darknet-monitoring-privacybeleid/

 

 

12    lntellectuele eigendom

De Gebruiker erkent dat de Secutec Darknet Monitoring Service, de achterliggende software, systemen, werkwijzen, en de bijhorende documentatie beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht (handelsmerken en dienstmerken), of andere intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin van het woord) van Secutec en zijn licentiegevers. De Gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk daarop. Geen enkel element van deze Service reglement kan worden opgevat als een overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Secutec, de Secutec Darknet Monitoring Service, de achterliggende software, systemen, werkwijzen en de bijhorende documentatie niet zal kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, vertalen, hier afgeleide werken van zal creëren, compileren of anderszins veranderen, of openbaar maken.

 

Elk gebruik van een van de handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Secutec of de eigenaar van het merk of de naam, voor zover van toepassing, is strikt verboden en onder voorbehoud van het recht voor Secutec om schadevergoeding te eisen in geval van een inbreuk op deze bepaling.

 

 

13    Geschillen

13.1    Klachtenbehandeling

Als je een klacht hebt in verband met de Secutec Darknet Monitoring Service, dan kan je je wenden tot:

KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven,

telefoon +32 16 43 25 94,

e-mail: [email protected], en/of tot [email protected] of via

https://www.kbc.be/particuIieren/nI/contact

 

13.2    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze Service reglement is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Antwerpen).

 

 

14    Overige

De bepalingen van deze Service reglement zullen voor zoveel als mogelijk worden geïnterpreteerd in de zin dat zij onder de geldende wetgeving geldig en afdwingbaar zijn. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van onderhavige Service reglement nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, kan dit op generlei wijze aanleiding geven tot de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of delen ervan) van Service reglement en zullen de Service reglement tussen partijen blijven gelden met uitzondering van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel van een bepaling. In voorkomend geval, wordt de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan van rechtswege vervangen door de wettige, geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bepaling of deel daarvan zowel qua inhoud, qua draagwijdte als qua bedoeling het dichtst benadert.

 

Deze Service reglement samen met de privacy policy bevat de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen, mondeling dan wel schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

 

 

 

BIJLAGE 1 – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

—          Aan

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

—          Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

—          Besteld op (*)/Ontvangen op

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 Naam /Namen consument(en)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres consument(en)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

— Datum …………………………………………………………………………………………………

 

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Onze partners

 • Barracuda
 • Beyond Trust
 • Bit Sight
 • Domain Tools
 • Fortinet
 • Intel 471
 • Kaspersky
 • Netwrix
 • Recorded Future
 • SentinelOne
 • Skyhigh
 • Sophos
 • Spy Cloud
 • Tenable
 • Trellix

Ontvang alle tech-updates in je mailbox!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.