Secutec Darknet Monitoring Privacybeleid

1         Toelichting

Secutec (met zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 41/11 en met KBO-nr. 0875.719.463) zet zich als verwerkingsverantwoordelijke in om de informatie en (persoons)gegevens die zij verwerkt door middel van het gebruik van de Secutec Darknet Monitoring Service te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens);

Indien u vragen heeft over deze privacy policy kan u ons bereiken op: [email protected]

De definities opgenomen in de privacy policy hebben de betekenis zoals omschrijven in de Gebruiksvoorwaarden https://secutec.be/kbc-nl-secutec-darknet-monitoring-service-reglement / 

 

2         Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

Via de Secutec Darknet Monitoring Service kunnen onder meer de volgende gegevens worden verzameld:

 • E-mailadres van de Gebruiker: Dit ontvangen wij van KBC via de KBC Mobile App.
 • De inhoud van de Scan Resultaten: Deze kunnen uw identiteitsgegevens (naam, voornaam, etc.), adresgegevens alsook uw paswoorden, gebruiksnamen, IP-adres, enz. omvatten.

 

3         Doeleinden van de verwerking

Secutec zal de van u ontvangen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, nl. Het onderzoeken en analyseren op het internet en het Darkweb met het oog op het informeren en adviseren van de Gebruiker.

 

4         Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Secutec en de Gebruiker.

De persoonsgegevens zullen verwijderd worden binnen één jaar nadat u via de KBC Mobile App heeft aangegeven niet langer gebruik te willen maken van de Secutec Darknet Monitoring Service.

Persoonsgegevens die deel uitmaken van Scan Resultaten zullen in ieder geval verwijderd worden na verloop van 5 jaar nadat ze door Secutec werden ontvangen.

 

5         Uw rechten

5.1         Recht van toegang en inzage

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens die worden verwerkt, alsook van het gebruik dat Secutec van uw persoonsgegevens maakt. Secutec zal de Gebruiker kosteloos een kopie bezorgen van zijn persoonsgegevens die worden verwerkt.  

5.2         Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent als Gebruiker vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Secutec. Daarnaast heeft de Gebruiker steeds het recht om Secutec te verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. De Gebruiker heeft het recht om zonder onredelijke vertraging de wissing van zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Secutec, tenzij wettelijk anders bepaald of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, tenzij deze nodig zijn ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van en andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

5.5        Recht van verzet/bezwaar

U beschikt te allen tijde over een recht van verzet/bezwaar tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen, zoals bijvoorbeeld als wij niet langer het recht hebben om deze persoonsgegevens te verwerken/gebruiken. Daarnaast heeft U steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven, zoals bepaalde in het vorig lid. 

5.6         Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Secutec verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.7         Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

5.8        Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected] post naar Secutec BV, Boomsesteenweg 41 Unit 11 te 2630 Aartselaar (België).

Om te kunnen antwoorden, worden onderstaande persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • E-mailadres (indien per e-mail);
 • Adres (indien per post).

5.9         Automatische beslissingen en profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.10         Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Mail: [email protected]

 

6         Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Secutec aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf uw Account alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

7         Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze bevoegde werknemers en onze hierna vermelde structurele partners:

 • KBC https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/privacyverklaring.html
 • Spycloud https://spycloud.com/legal-and-privacy-center/
 • Amazon https://aws.amazon.com/compliance/data-protection/

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en de hierboven vermelde partners. 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Secutec uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldaan aan de andere dwingend wet- of regelgeving moet onthullen. Secutec zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

8         Wijzigingen aan de privacy policy

Van tijd tot tijd kunnen we deze privacy policy aanvullen, wijzigen, bijwerken of aanpassen. Als we het de privacy policy wijzigen op een manier die een invloed heeft op de manier waarop uw gegevens zullen worden gebruikt of de rechten die u aan Secutec verleent, zullen we u op de hoogte brengen en u vragen om de nieuwe policy door te nemen. Op dat moment kunt u ervoor kiezen om de nieuwe policy te aanvaarden en verder gebruik te maken van onze diensten, of kunt u stoppen met het gebruik van onze diensten. Het is mogelijk dat we u niet op de hoogte brengen van wijzigingen die geen invloed hebben op de manier waarop uw gegevens zullen worden verwerkt of de toestemming die u ons geeft.

Deze policy werd voor het laatst bijgewerkt op [01/11/2022]

Onze partners

 • Barracuda
 • Beyond Trust
 • Bit Sight
 • Domain Tools
 • Fortinet
 • Intel 471
 • Kaspersky
 • Netwrix
 • Recorded Future
 • SentinelOne
 • Skyhigh
 • Sophos
 • Spy Cloud
 • Tenable
 • Trellix

Ontvang alle tech-updates in je mailbox!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.